Αυτό που διαφοροποιεί την ΨΥΓΕΙΑ ’’ΑΛΠΕΙΣ’’ Α.Ε.. από τους ανταγωνιστές της, είναι ότι διαθέτει πλήρως απασχολούμενο προσωπικό, που με την πείρα του εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρία έχει την δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της την αποθήκευση των εμπορευμάτων τους σε οποιεσδήποτε συνθήκες απαιτεί, και να συμβουλεύει με την μακροχρόνια πείρα της για τον ιδανικό τρόπο διαχειρίσεως των αγαθών των πελατών της.

H συνολική προσπάθεια και οι αποφάσεις της εταιρίας εστιάζονται στο να προσδώσουν αξιοπιστία και προστιθέμενη αξία για τον πελάτη. Για τον σκοπό αυτό ο σχεδιασμός των ενεργειών είναι ενσωματωμένος στο πρόγραμμα της επιχείρησης και ξεκινά από την οικονομική προσφορά στον πελάτη έως την παράδοση του αποθηκευμένου προϊόντος.

Η επιθυμία της ΨΥΓΕΙΑ «ΑΛΠΕΙΣ» Α.Ε. να προσφέρει υπηρεσίες διαχρονικά στους πελάτες της, την οδήγησαν σε επενδύσεις εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία αποτελούν στρατηγικό παράγοντα της ανάπτυξης της, γιατί μέσο αυτών αξιοποιούνται όλοι οι συντελεστές της παραγωγής και της προόδου.

Για την συνεχή μεταφορά τεχνογνωσίας η εταιρία έχει δημιουργική συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα ερευνών, επιμελητήρια και σύμβουλους ποιότητας. Παράγει νέα γνώση στην ψυχόμενη αποθήκευση, καινοτομία και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Έτσι ολοκληρώνει τους στόχους της και παρουσιάζει αξιόλογα αποτελέσματα για τον πελάτη.

Η οργάνωση της επιχείρησης έχει στρατηγική σημασία για την συνολική αποδοτικότητα της, και ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της οργάνωσης είναι:

1. Η άριστη δυνατή οργάνωση των διαδικασιών κατά τομείς ή μικρότερες μονάδες από το στάδιο της παραλαβής των αγαθών, του έλεγχου ποιότητας, της αποθήκευσης έως και το στάδιο της παράδοσης στον πελάτη, να γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα σωστής διακινήσεως.

2. Να επισημαίνει και να προσδιορίζει τους παράγοντες κόστους, έτσι ώστε να διευρυνθεί η ανταγωνιστικότητα και η αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Το πλήρως επανδρωμένο και εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές λογιστήριο ανταποκρίνεται άμεσα στις ερωτήσεις και την γραφειοκρατική διαχείριση των πελατών μας.

Η επιχείρηση έχει καταρτίσει τους υπεύθυνους του ελέγχου ποιότητας , οι οποίοι ελέγχουν όλα τα εισερχόμενα αγαθά βάσει των διεθνών προδιαγραφών, την διαδικασία στα κρίσιμα σημεία της αποθήκευσης και τα παραδιδόμενα αγαθά πριν την αποστολή τους στον πελάτη. Έτσι διασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Παρέχει πλήρη υποστήριξη στις απορίες των πελατών της για να διασφαλίσει ότι όχι μόνο ικανοποιεί τις ποιοτικές των απαιτήσεις, αλλά και να ξεπερνά αυτές πέρα από κάθε προσδοκία των.